Playdead

HORSE Dance Theatre 
Choreographer: Chen Wu-Kang 
Costumes: Wu Yi-Ru 
Lights:  Chen Chao-Chu